Walne Zgromadzenie członków spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie spraw Wewnętrznych jest najwyższym organem Spółdzielni. Zgodnie z postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznej,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki ( z wyłączeniem ustanawiania i przenoszenia prawa odrębnej własności lokali oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych),
 6. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 8. uchwalanie zmian statutu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnianie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 10. wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, którego Spółdzielnia jest członkiem,
 11. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 12. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do innych organizacji gospodarczych i występowania z nich,
 14. upoważnianie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
 15. podejmowanie uchwał w sprawach odwołań w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał Rady Nadzorczej,
 16. podejmowania uchwał w sprawach rozpoczęcia realizacji przygotowanych przez Zarząd na podstawie przyjętych przez Radę Nadzorczą założeń organizacyjno-finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych określoonych w § 33 statutu.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:

 1. Rady Nadzorczej, 2) co najmniej 1/5 członków Spółdzielni. Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, zasady zaliczania członków do poszczególnych części walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym:
 2. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, 2) przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej,
 3. przedstawiciele związku rewizyjnego, którego Spółdzielnia jest członkiem,
 4. zaproszeni przez Zarząd goście i eksperci. W każdej części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć, w celu przedstawienia swojej osoby, zgłoszeni kandydaci do Rady Nadzorczej.