Zgodnie z postanowieniami Statutu w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych organami Spółdzielni są:

  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie spraw Wewnętrznych jest najwyższym organem Spółdzielni. Zgodnie z postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

Czytaj więcej…

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

Czytaj więcej…

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Prawie spółdzielczym lub w statucie innym organom Spółdzielni.

Czytaj więcej…