ZAWIADOMIENIE

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH ZAWIADAMIA,  ŻE NA PODSTAWIE ART. 24f UST.1, USTAWY z DNIA 7 czerwca 2021 r. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) , ORAZ ZGODNIE Z WNIOSKIEM MPWiK I DECYZJĄ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE NR WA.RZT.70.31.2021/20 Z DNIA 28.12.2022 R., ZOSTAŁA ZATWIERDZONA NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES  3 LAT.

NOWA TARYFA WESZŁA W ŻYCIE Z DNIEM 27.01.2023 r., CENA 1 m³ DOSTAWY WODY ZIMNEJ I ODBIORU ŚCIEKÓW WZRASTA Z KWOTY 9,85 zł/ za 1 m³ DO KWOTY 10,88 zł za 1 m³, W PIERWSZYM ROKU OBOWIĄZYWANIA TARYFY.

O  ZMIANIE WYSOKOŚCI  OPŁAT  ZA  UŻYTKOWANIE  LOKALI,  ZOSTANĄ PAŃSTWO  POWIADOMIENI  ODDZIELNYMI  PISMAMI.

Warszawa, dnia 02 luty 2023 r.

  

Z A W I A D O M I E N I E


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH INFORMUJE, ŻE NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 22/2022 Z DNIA 20.12.2022 r., ZATWIERDZAJĄCEJ PLAN GOSPODARCZO – FINANSOWY NA  2023 r.,  UCHWAŁĄ ZARZĄDU NR 100/2022  Z DNIA  21.12.2022 r., ZMIENIONE ZOSTAŁY STAWKI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI W 2023 r.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM od dnia  01.04.2023 r. NASTĄPI ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI.

O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI , ZOSTANĄ PAŃSTWO POWIADOMIENI ODDZIELNYMI PISMAMI.  

Warszawa, dnia 28.12.2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH INFORMUJE, ŻE NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 34/2021 Z DNIA 22.12.2021 r., ZATWIERDZAJĄCEJ PLAN GOSPODARCZO – FINANSOWY NA                    2022 r.,  UCHWAŁĄ ZARZĄDU NR 130/2021  Z DNIA  28.12.2021 r., ZMIENIONE ZOSTAŁY STAWKI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI W 2022 r.

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM od dnia  01.04.2022 r. NASTĄPI ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI.

 

O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI , ZOSTANĄ PAŃSTWO POWIADOMIENI ODDZIELNYMI PISMAMI.  

Z A W I A D O M I E N I E

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  PRZY  MINISTERSTWIE SPRAW  WEWNĘTRZNYCH    INFORMUJE,  ŻE  OD 01.01.2022 r. NA PODSTAWIE UCHWAŁ RADY  M. ST. WARSZAWY *), WPROWADZONY ZOSTAŁ NOWY SYSTEM OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WARSZAWIE.

NOWA STAWKA OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE NALICZANA BĘDZIE OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZABUDOWIE WIELOLOKALOWEJ  W WYSOKOŚCI 85,00 ZŁ.

ZMIANA STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE NASTĄPI OD DNIA  01.01.2022 r.   

O  ZMIANIE WYSOKOŚCI  OPŁAT  ZA  UŻYTKOWANIE  LOKALU,  ZOSTANĄ PAŃSTWO  POWIADOMIENI  ODDZIELNYMI  PISMAMI. 

 

*) UCHWAŁA RADY MIASTA NR LVI/1749/2021 z dnia 18 listopada 2021 r., zmieniona UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR LVIII/1854/2021 z dnia 17 grudnia.2021 r.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  PRZY  MINISTERSTWIE SPRAW   WEWNĘTRZNYCH    INFORMUJE,  ŻE  OD 01.04.2021 R. ZMIENIA SIĘ SPOSÓB NALICZANIA OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE  – Z RYCZAŁTU OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO NA METODĘ ZWIĄZANĄ Z ILOŚCIĄ  ZUŻYTEJ WODY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY M. ST. WARSZAWY NR XXXVIII/1199/2020  Z  DNIA 15.10.2020 r., STAWKA ZA ODPADY, NALICZONA ZOSTANIE W FORMIE ZALICZKI, JAKO ILOCZYN ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO  ZUŻYCIA  WODY ZA II PÓŁROCZE 2020 R. W LOKALU WRAZ Z PRZYPADAJĄCĄ NA TEN LOKAL WODĄ TECHNICZNĄ ORAZ STAWKI 12,73 ZŁ/M3.

ZMIANA STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE NASTĄPI OD DNIA  01.04.2021 r.   

O  ZMIANIE WYSOKOŚCI  OPŁAT  ZA  UŻYTKOWANIE  LOKALU,  ZOSTANĄ PAŃSTWO  POWIADOMIENI  ODDZIELNYMI  PISMAMI. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że na podstawie uchwały Rady  Nadzorczej nr 17/20 z dnia 17.12.2020 r., zatwierdzającej plan gospodarczo-finansowy  na  2021 r.,  uchwałą Zarządu nr  126/20  z  dnia 22.12.2020 r., zmienione zostały  stawki opłat za użytkowanie lokali  w zasobach  Spółdzielni  w  2021 r. W związku z powyższym  od dnia  01.04.2021 r. nastąpi  zmiana wysokości opłat  za  użytkowanie  lokali.

O  wysokości  opłat  za  użytkowanie  lokali,  zostaną państwo  powiadomieni  oddzielnymi  pismami.