+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w trzech częściach, w następujących terminach:

Część I w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 18.00 dla członków Spółdzielni z nieruchomości przy ul. Powsińskiej 66, 70, 74a, Piwarskiego 3, 7, 9 – w Sali Konferencyjnej w Biurowcu przy ul. Olkuskiej 7 w Warszawie.

Część II w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 18.00 dla członków Spółdzielni z nieruchomości przy ul. Broniwoja 6, 8, 10, 12, Al. Niepodległości 71, 24/30, ul. Bytnara 11b, 13a – w Sali Konferencyjnej w Biurowcu przy ul. Olkuskiej 7 w Warszawie.

Część III w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 18.00 dla członków Spółdzielni z nieruchomości ul. Puławskiej 63, 62/64 i 66/70, ul. Wiktorskiej 7/11, ul. Kwiatowej 11, ul. Madalińskiego 55 – w Sali Konferencyjnej w Biurowcu przy ul. Olkuskiej 7 w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Rozpatrzenie i dyskusja w sprawach:
  1. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od Walnego Zgromadzenia w roku 2023 do Walnego Zgromadzenia w roku 2024,
  2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 r., wraz z informacją Zarządu o kierunkach działania Spółdzielni w 2024 r.,
  3. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. wraz z Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania rocznego Sprawozdania Finansowego.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 r.,
  3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.,
  4. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r.
 1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w 2025 roku.
 3. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
 4. Dyskusja nad sprawami wniesionymi.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych.
 6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r. wraz  z Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z Badania rocznego Sprawozdania Finansowego oraz projekty uchwał zostaną udostępnione w biurze Spółdzielni przy ul. Racławickiej 2 oraz na stronie internetowej www.smprzymsw.pl (dostępne po zalogowaniu się do strefy dla członków Spółdzielni) od dnia 29  maja 2024 r.

Zarząd Spółdzielni informuje o prawie członków Spółdzielni do zapoznania się z w/w dokumentami.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie przypomina, że zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej następuje na zasadach określonych w § 57 Statutu w terminie do dnia 4 czerwca 2024 r.