Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie rocznych planów gospodarczych i programów działalności społecznej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
  d) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
  e) kontrolę wykonania planów gospodarczych Spółdzielni, badanie okresowych zamknięć rachunkowych i stanu majątkowego Spółdzielni,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 6. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 7. wybór i odwoływanie członków Zarządu, podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu i reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków,
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 10. uchwalanie regulaminów określonych w statucie oraz opiniowanie regulaminów uchwalanych przez Zarząd na podstawie odrębnych przepisów, w tym uchwalanie regulaminu:
  a) Zarządu,
  b) Komitetów Domowych,
  c) ustalania i wnoszenia wkładów mieszkaniowych oraz budowlanych, a także rozliczania kosztów budowy,
  d) określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie naprawy wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
  e) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale,
  f) określającego szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni, w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy,
  g) określającego zasady, formy i tryb udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi dla Spółdzielni,
  h) określającego zasady rozliczani kosztów działalności społecznej prowadzonej przez Spółdzielnię oraz ustalanie obciążeń finansowych członków z tego tytułu.
 11. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 34 ust. 5 statutu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz wyboru podmiotu dokonującego badania,
 13. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez związek rewizyjny i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzeń, premii okresowych oraz nagród dla członków Zarządu Spółdzielni,
 15. opiniowanie sprawozdań przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,
 16. reprezentowanie Spółdzielni w sprawach uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia wniesionych do sądu przez Zarząd,
 17. opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie zaciągnięcia kredytów,
 18. uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji na poszczególne lokale oraz zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 19. podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Zarządu w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.
 20. Rada Nadzorcza składa się z piętnastu członków. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej w Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej oraz pracownicy Spółdzielni. Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał, powoływania komisji oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.