+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

15:30 06/09/2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych uprzejmie informuje, że na podstawie § 49 ust. 2 Statutu Spółdzielni, art. 36 § 9 -13 ustawy Prawo spółdzielcze oraz uchwały Rady Nadzorczej Nr 10/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r., uchwałą nr 71/22 z dnia 6 września 2022 r. zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych celem podjęcia w trybie art. 36 § 9 – 13 ustawy Prawo spółdzielcze:

  1. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.,
  2. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021 r.,
  3. uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.,
  4. uchwały w sprawie w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2023 roku.

Z uwagi na powyższe zapraszamy na głosowanie nad ww. uchwałami, które odbędzie się w trybie art. 36 § 9 – 13 ustawy Prawo spółdzielcze
w formie pisemnej w Biurze Spółdzielni przy ul. Racławickiej 2 w Sali Konferencyjnej w Warszawie w dniu 28 września 2022 r. w godz. 9.00 – 15.00 lub w dniu 29 września 2022 r. w godz. 10.00 – 18.00.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 r. oraz projekty uchwał zostaną udostępnione w biurze Spółdzielni przy ul. Racławickiej 2 od dnia 7 września 2022 r.

Zarząd Spółdzielni informuje o prawie członków Spółdzielni do zapoznania się z w/w dokumentami.