+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH UPRZEJMIE ZAPRASZA NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

15:09 31/08/2020

21 września 2020 r. o godz. 18.10 dla członków Spółdzielni z nieruchomości ul. Broniwoja 6, 8, 10, 12, al. Niepodległości 71, 24/30, ul. Bytnara 11b, 13a – w sali konferencyjnej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego (sala a-302 w budynku a na II piętrze) przy ul. Bobrowieckiej 9, w Warszawie.

23 września 2020 r. o godz. 18.10 dla członków Spółdzielni z nieruchomości ul. Puławskiej 63, 62/64 i 66/70, ul. Wiktorskiej 7/11, ul. Kwiatowej 11, ul. Madalińskiego 55 – w sali konferencyjnej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego (sala a-302 w budynku a na II piętrze) przy ul. Bobrowieckiej 9,  w Warszawie.

24 września 2020 r. o godz. 18.10 dla członków Spółdzielni z nieruchomości ul. Powsińskiej 66, 70, 74a oraz Piwarskiego 3, 7, 9 – w sali konferencyjnej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego (sala a-302 w budynku a na II piętrze) przy ul. Bobrowieckiej 9,  w Warszawie.

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Dyskusja w sprawach:
 3. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od Walnego Zgromadzenia w roku 2019 do Walnego Zgromadzenia w roku 2020,
 4. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r., wraz z informacją  o kierunkach działania Spółdzielni w 2020 r.,
 5. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 7. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 8. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r.,
 9. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.,
 10. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.
 1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w 2021 roku.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
 5. Wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej.
 6. Dyskusja nad sprawami wniesionymi.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych.
 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r. oraz projekty uchwał zostaną udostępnione w biurze Spółdzielni przy ul. Racławickiej 2 od dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółdzielni informuje o prawie Pani/a do zapoznania się z w/w dokumentami, rekomendując zarazem zapoznanie się z w/w dokumentami przed Walnym Zgromadzeniem, gdyż z powodu trwającego stanu epidemii COVID-19 i konieczności maksymalnego ograniczania czasu zgromadzenia, nie będą one odczytywane w trakcie obrad.

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI, ODBIERAJĄCY KARTY DO GŁOSOWANIA ZOBOWIĄZANI SĄ OKAZAĆ DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT, CELEM POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI.

W CELU ZAPEWNIENIA OCHRONY CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI BIORĄCYM UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU WPROWADZA SIĘ : OBOWIĄZEK POSIADANIA PRZEZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MASECZKI ZAKRYWAJĄCEJ USTA I NOS,ZALECENIE POSIADANIA WŁASNEGO DŁUGOPISU I RĘKAWICZEK. SPÓŁDZIELNIA ZAPEWNIA PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ OBRAD I NA OBRADACH.