+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

Walne Zgromadzenie w 2021 r.

12:12 06/09/2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zawiadamia, że Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni,  odbędzie się w dniu 27 i 28 września 2021 roku:

Część I w dniu 27.09.2021 r. o godz. 18:10 dla członków Spółdzielni z nieruchomości ul. Broniwoja 6, 8, 10, 12, al. Niepodległości 71, 24/30, ul. Bytnara 11b, 13a ul. Puławskiej 63, 62/64 i 66/70, ul. Wiktorskiej 7/11, ul. Kwiatowej 11, ul. Madalińskiego 55

Część II w dniu 28.09.2021 r. o godz. 18:10 dla członków Spółdzielni z nieruchomości ul. Powsińskiej 66, 70, 74A oraz ul. Piwarskiego 3, 7, 9

w Centrum konferencyjno- szkoleniowym (sala a-302 w budynku a na III piętrze) przy ul. Bobrowieckiej 9  w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Dyskusja w sprawach:
 3. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od Walnego Zgromadzenia w roku 2020 do Walnego Zgromadzenia w roku 2021,
 4. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 r., wraz z informacją  o kierunkach działania Spółdzielni w 2021 r.,
 5. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta,
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 7. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 8. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 r.,
 9. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.,
 10. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.
 1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w 2022 roku.
 3. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej.
 4. Dyskusja nad sprawami wniesionymi.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych.
 6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r. oraz projekty uchwał zostaną udostępnione w biurze Spółdzielni przy ul. Racławickiej 2 od dnia 6 września 2021 r.

Zarząd Spółdzielni informuje o prawie Pani/a do zapoznania się z w/w dokumentami, rekomendując zarazem zapoznanie się z w/w dokumentami przed Walnym Zgromadzeniem, gdyż z powodu trwającego stanu epidemii COVID-19 i konieczności maksymalnego ograniczania czasu zgromadzenia, nie będą one odczytywane w trakcie obrad.

Członkowie spółdzielni, odbierający karty do głosowania zobowiązani są okazać dowód osobisty lub paszport, celem potwierdzenia tożsamości.

W celu zapewnienia ochrony członkom spółdzielni biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu:
– Obowiązuje posiadanie przez członków Spółdzielni maseczki zakrywającej usta i nos,
– Zaleca się posiadania własnego długopisu i rękawiczek

Spółdzielnia zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przed wejściem na salę obrad i na obradach.