• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Prawie spółdzielczym lub w statucie innym organom Spółdzielni.

Zarząd składa sprawozdania ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd Spółdzielni składa się z

 

  1. Prezesa Zarządu,
  2. Wiceprezesa Zarządu,
  3. Członka Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych.