ZARZĄD SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  PRZY  MINISTERSTWIE SPRAW   WEWNĘTRZNYCH    INFORMUJE,  ŻE  OD 01.04.2021 R. ZMIENIA SIĘ SPOSÓB NALICZANIA OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE  – Z RYCZAŁTU OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO NA METODĘ ZWIĄZANĄ Z ILOŚCIĄ  ZUŻYTEJ WODY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY M. ST. WARSZAWY NR XXXVIII/1199/2020  Z  DNIA 15.10.2020 r., STAWKA ZA ODPADY, NALICZONA ZOSTANIE W FORMIE ZALICZKI, JAKO ILOCZYN ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO  ZUŻYCIA  WODY ZA II PÓŁROCZE 2020 R. W LOKALU WRAZ Z PRZYPADAJĄCĄ NA TEN LOKAL WODĄ TECHNICZNĄ ORAZ STAWKI 12,73 ZŁ/M3.

ZMIANA STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE NASTĄPI OD DNIA  01.04.2021 r.   

O  ZMIANIE WYSOKOŚCI  OPŁAT  ZA  UŻYTKOWANIE  LOKALU,  ZOSTANĄ PAŃSTWO  POWIADOMIENI  ODDZIELNYMI  PISMAMI. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że na podstawie uchwały Rady  Nadzorczej nr 17/20 z dnia 17.12.2020 r., zatwierdzającej plan gospodarczo-finansowy  na  2021 r.,  uchwałą Zarządu nr  126/20  z  dnia 22.12.2020 r., zmienione zostały  stawki opłat za użytkowanie lokali  w zasobach  Spółdzielni  w  2021 r. W związku z powyższym  od dnia  01.04.2021 r. nastąpi  zmiana wysokości opłat  za  użytkowanie  lokali.

O  wysokości  opłat  za  użytkowanie  lokali,  zostaną państwo  powiadomieni  oddzielnymi  pismami.