• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Informacja o zmianie stawek opłat za lokale

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW  WEWNĘTRZNYCH INFORMUJE, ŻE NA   PODSTAWIE UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 39/18 Z DNIA 13.12.2018 r., ZATWIERDZAJĄCEJ PLAN GOSPODARCZO-FINANSOWY NA 2019 r. UCHWAŁĄ ZARZĄDU NR 113/18 Z DNIA 17.12.2018 r., ZMIENIONE ZOSTAŁY STAWKI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI W 2019 R.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OD DNIA 01.04.2019 R. NASTĄPI ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI.

Informacja o zmianie stawek opłat

Z A W I A D O M I E N I E

 ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z DECYZJĄ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE Z DNIA 24.04.2018r. ZATWIERDZONA ZOSTAŁA NOWA NIŻSZA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA M. ST. WARSZAWY.

NOWA NIŻSZA TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJE OD 2 CZERWCA 2018 r. do 2 CZERWCA 2021 r.

 W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJEMY, ŻE CENA 1 m³ DOSTAWY WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZOSTAŁA ZMNIEJSZONA DO KWOTY 9,85 zł/m³.

O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI, ZOSTANĄ PAŃSTWO POWIADOMIENI ODDZIELNYMI PISMAMI.  

Zmiana opłat od 1.04.2017 r.

 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 4/17 z dnia 09.02.2017 r., w sprawie korekty planu gospodarczo-finansowego na 2017 r., uchwałą Zarządu nr 15/17 z dnia 16.02.2017 r., zmieniona została stawka opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i podatek od nieruchomości, w związku z wypowiedzeniem przez m.St.Warszawa dotychczasowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

W związku z powyższym od dnia 01.04.2017 r. nastąpi zmiana wysokości opłat za użytkowanie lokali dla osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych.

 Warszawa, dnia 09 marca 2017 r.

 

 

 

Opłaty za wodę

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR L/1224/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 08.06.2017 r. PRZEDŁUŻONY ZOSTAŁ CZAS OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY ZA  ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE S.A. NA OKRES OD 30 CZERWCA 2017 r. DO DNIA 29 CZERWCA 2018 r.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM CENA 1 m³ DOSTAWY WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW POZOSTAJE NA TYM SAMYM POZIOMIE W  KWOCIE  11,47 zł ZA 1 m³.