• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Walne Zgromadzenie 2017

 ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH UPRZEJMIE ZAPRASZA NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

- 20 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 18.30 DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z NIERUCHOMOŚCI
UL. POWSIŃSKA 66, 70, 74A - W GIMNAZJUM NR 10 PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 9.

- 22 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 18.30 DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z NIERUCHOMOŚCI
UL. BRONIWOJA 6, 8, 10, 12, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 71, 24/30, UL. BYTNARA 11B, 13A – W INSTYTUCIE TECHNIKI BUDOWLANEJ PRZY UL. KSAWERÓW 21.

- 26 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 18.30 DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z NIERUCHOMOŚCI UL. PUŁAWSKA 63, 62/64 I 66/70, UL. WIKTORSKA 7/11, UL. KWIATOWA 11, UL. MADALIŃSKIEGO 55 – W WYŻSZEJ SZKOLE EKOLOGII I ZARZĄDZANIA PRZY UL. REJTANA 16.

- 28 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 18.30 DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z NIERUCHOMOŚCI UL. PIWARSKIEGO 3, 7, 9 – W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 PRZY UL. PIASECZYŃSKIEJ 114.

PRZYJĘTY PORZĄDEK OBRAD:

1. OTWARCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA.

2. ROZPATRZENIE I DYSKUSJA W SPRAWACH:

a) SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD WALNEGO ZGROMADZENIAROKU 2016 DO WALNEGO ZGROMADZENIA W ROKU 2017,

b) SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2016 R., WRAZ Z INFORMACJĄ ZARZĄDUKIERUNKACH DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI W 2017 R.,

c) SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2016 R. WRAZ Z OPINIĄ I RAPORTEM BIEGŁEGO REWIDENTA.

3. PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:

a) ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ,

b) ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2016 R.,

c) ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2016 R.,

d) UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU ZA 2016 R.

4. DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ ZA 2016 R.

5. DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ, JAKIE SPÓŁDZIELNIA MOŻE ZACIĄGNĄĆ W 2018 ROKU.

6. DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU DELEGATA ORAZ ZASTĘPCY DELEGATA SPÓŁDZIELNI NA VII KRAJOWY ZJAZD ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP.

7. DYSKUSJA NAD SPRAWAMI WNIESIONYMI.

8. PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH WNIESIONYCH.

9. ZAMKNIĘCIE OBRAD.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ, SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI ZA 2016 R. ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE W BIURZE SPÓŁDZIELNI PRZY UL. RACŁAWICKIEJ 2 OD DNIA 6 CZERWCA 2017 R.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI INFORMUJE O PRAWIE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z W/W DOKUMENTAMI.

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI, ODBIERAJĄCY KARTY DO GŁOSOWANIA ZOBOWIĄZANI SĄ OKAZAĆ DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT, CELEM POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI.